Pojišťovny a epilepsie - Komerční pojišťovna, a. s.

Seznam článků

V Komerční pojišťovně je možné si sjednat toto pojištění: - investiční životní pojištění Vital Invest - spořící varianta: Klient je pojištěn pro smrt nebo dožití pojistné smlouvy, při sjednání smlouvy nezkoumáme zdravotní stav klienta. Veškeré uhrazené pojistné po odečtení správní nákladů je použito na spořící složku. - rizikové pojištění pojištění pojištění ELÁN: Sjednávají externí finanční poradci. Komerční pojišťovna může po ocenění zdravotního stavu navýšit původní pojistné, vyloučit některá rizika nebo diagnózu. Dle pojistných podmínek pojistitel neplní v případě, že škodná událost vznikne na základě kolapsu, epileptických nebo jiných záchvatů. V tomto případě nevzniká nárok na pojistné plnění. - rizikové pojištění pojištění pojištění Moudré: Sjednávají externí finanční poradci Modré pyramidy stavební spořitelny. Komerční pojišťovna může po ocenění zdravotního stavu navýšit původní pojistné, vyloučit některá rizika nebo diagnozu. Dle pojistných podmínek pojistitel neplní v případě, že škodná událost vznikne na základě kolapsu, epileptických nebo jiných záchvatů. V tomto případě nevzniká nárok na pojistné plnění. - cestovní pojištění: Dle pojistných podmínek není pojistitel povinnen plnit v případě, že léčebná péče souvisí se zdravotním stavem, onemocněním či úrazem, kterými pojištěný trpěl nebo o nich věděl 6 měsíců před počátkem pojištění. Dále je pojištěný povinen v případě jakýchkoli potíží konzultovat před cestou do zahraničí svůj zdravotní stav, dbát pokynů lékaře.