Pojišťovny a epilepsie

Seznam článků

Dovolujeme si publikovat odpovědi několika pojišťoven k možnostem pojištění pro lidi s epilepsií. Jaké produkty pojišťovny nabízejí? Co mohou a co nemohou hradit? Jaká je platnost pojištění v zahraničí? Jaké je případné cenové upravení u jednotlivých služeb pro epileptiky?

.

Slavia pojišťovna a.s.-V současné době nabízíme neživotní produkty mezi které patří: úrazové pojištění, zdravotní pojištění cizinců a cestovní pojištění. U produktů cestovního pojištění a zdravotního pojištění cizinců se naše pojištění vztahuje pouze na nutnou péči. U úrazového pojištění se pojistná ochrana nevztahuje na nemoci vzniklé před počátkem pojištění. Výše pojistného se nemění.


Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group - Reaguji na část Vašeho e-mailu týkající se cestovního pojištění. Dotaz ohledně ostatních poptávaných pojištění bude zodpovězen příslušným odborným útvarem. Jestliže je zdravotní stav pojištěného stabilizován, onemocnění není v tzv. progresi (na postupu), poskytuje naše cestovní pojištění pojistnou ochranu i na léčebné výlohy spojené s léčením, dojde-li k akutnímu zhoršení stavu nemoci. (Nevztahuje se na léky, které pojištěný užívá každodenně a o kterých před cestou ví, že je budete potřebovat.) Za stabilizované chronické onemocnění se dle výkladu pojmů pojistných podmínek považuje takové onemocnění, které sice existovalo ke dni počátku pojištění, avšak tento stav pojištěného během 12 měsíců před jeho odjezdem na cestu do zahraničí nenasvědčoval tomu, že by v průběhu cesty nastala potřeba vyhledat lékaře. Pojištěný musí spolu se svým lékařem posoudit, zda se jedná o stabilizovaný stav, kdy se nemoc dále nerozvíjí, nebo naopak, kdy je onemocnění ve fázi progresivní. Jestliže nemá zájemce o pojištění nyní žádné komplikace, jeho zdravotní stav je stabilizovaný a umožňuje do zahraničí vycestovat, sjednání pojištění lze doporučit. Před odjezdem do zahraničí pojistitel žádné potvrzení od lékaře nevyžaduje. Pouze v případě, že by došlo ke škodné události, bude se pojistitel při jejím šetření dotazovat ošetřujícího lékaře pojištěného, zda byl jeho zdravotní stav před odjezdem stabilizovaný a zda byl schopen cesty. V případě, že by došlo v zahraničí k akutnímu zhoršení (před odjezdem stabilizovaného) zdravotního stavu a bylo by nezbytné lékařské ošetření, náklady na něj by byly hrazeny. Pojištění je možné sjednat v kterékoliv kanceláři pojišťovny Kooperativa; seznam kanceláří včetně provozních dob naleznete na našich webových stránkách http://www.koop.cz/kontakt/kde-nas-hledat/. Pojištění je možné sjednat též telefonicky na infolince 841 105 105 či on-line prostřednictvím našich webových stránek www.koop.cz. Pojistné je stanoveno ve stejné výši bez ohledu na to, zda klient trpí epilepsií, či nikoliv.


Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group - Na základě níže uvedeného dotazu sdělujeme, že pokud by klient trpěl epilepsií již při vstupu do pojištění, z této nemoci by poté bohužel nemohl žádat o pojistné plnění (např. hospitalizaci, denní dávky, pojištění velmi vážných onemocnění). Pojistitel neplní za úrazy a nemoci, které vznikly nebo byly diagnostikovány již před počátkem pojištění. To ale neznamená, že takového klienta nepřijmeme do pojištění. Záleží na jaké limity a rizika by bylo pojištěn, můžeme si popř. vyžádat podrobnější lékařskou dokumentaci a na základě posouzení navýšit měsíční pojistné nebo snížit částky u jednotlivých rizik. Jaké by bylo např. navýšení pojistného se předem nedá vyčíslit. Každý klient je posuzován individuálně na základě doložené lékařské dokumentace. Dále ale platí, že pokud by se stal úraz, který by byl zapříčiněn danou nemocí, rovněž bychom neposkytli pojistné plnění. V případě ale, že úraz nastane nezávisle na onemocnění, na pojistné plnění má klient nárok. Co se týče pojištění v zahraničí, nemáme územní platnost. Klienti tedy můžou hlásit pojistné události vzniklé po celém světě (mimo zemí s válečným konfliktem). Je nutné pouze doložit přeložené lékařské zprávy, které budou mít úředně ověřený překlad.


Děkujeme Vám za zájem o produkty naší společnosti. V současnosti klientům nabízíme produkty životního a úrazového pojištění. V cestovním pojištění nabízíme produkt Pojišťovny VZP, a.s. Dle našich pojistných podmínek pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění za kolapsy, epileptické nebo jiné záchvaty a křeče, které zachvátí celé tělo, pokud nevznikly výlučně následkem úrazu. Pojistné se stanoví u klientů individuálně - dle jejich zdravotního stavu. Územní platnost pojištění není omezena. V případě cestovního pojištění - konkrétně pojištění léčebných výloh - pokud měl pojištěný léky, popř. souhlas ošetřujícího lékaře s cestou, v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu i v případě chronického onemocnění (tj. takové onemocnění, které nastalo mimo dobu trvání pojištění , tj. před počátkem pojištění) bude pravděpodobně pojistná událost likvidní. Důležité je volat asistenční službu a řídit se jejich pokyny. U cestovního pojištění si pojištěný při sjednání volí územní platnost pojištění.


Je nám líto, pro doplňkové pojištění invalidity, pojištění závažných onemocnění, úrazové a nemocenské pojištění jsou nepojistitelnými osobami osoby stižené nervovou nebo duševní poruchou, která není jen přechodná. V rámci cestovního pojištění není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, jedná-li se o duševní, psychické, neurologické změny či poruchy. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemný den.


Bohužel Vám nedám ani já ihned obecnou informaci. Obecně platí pouze to, že jakýkoliv klient při sepisování návrhu pojistky vypisuje také zdravotní dotazník a ten se postupuje medicínskému oddělení k posouzení rizik. Dle jeho posouzení je pak klient buď přijatý bez výluk a nebo je mu navrhnutý protinávrh, který pojištění upravuje vzhledem ke stávajícímu zdravotnímu stavu či prodělaným úrazům. Pojišťovny standartně plní to, co teprve přijde od data sepsání smlouvy a již získané diagnozy a nebo úrazy jsou z plnění vyloučeny. Zatím jsem se mezi svými klienty nezabývala epilepsií ve vztahu k možnému pojištění, ani nemám osobní zkušenost s touto nemocí, takže nedokážu ihned zaujmout věcný názor k vašemu dotazu. Pokusím se pro Vás získat vyjádření medicínského oddělení. Může to chvíli trvat neboť všechny složky pojišťovny jsou momentálně ve fúzi dvou pojišťoven (Aviva a Amcico) a nastavují se všechny systémy a procesy dle standartů Metlife. Napadá mne momentálně jeden tip pojištění, který lze sjednat i ve stavu, kdy je člověk nemocný a to je produkt USA klinika, který stojí 1065 Kč ročně a umožňuje klientovi, aby si vyžádal lékařské konzultace a jeho kompletní zprávy o zdravotním stavu jsou přeloženy a odeslány na 5 prestižních amerických klinik a ty navrhují svůj způsob ideální léčby či udržování stavu,včetně medikace a postupů. V tomto pojištění je zahrnut i pobyt v nemocnici s odškodným 500kč denního odškodného. Pokud je u nás pojistka sjednána a přijata, pak platí celosvětově a je i převoditelná, pokud se člověk odstěhuje. Jsme mezinárodní pojišťovna.


V Komerční pojišťovně je možné si sjednat toto pojištění: - investiční životní pojištění Vital Invest - spořící varianta: Klient je pojištěn pro smrt nebo dožití pojistné smlouvy, při sjednání smlouvy nezkoumáme zdravotní stav klienta. Veškeré uhrazené pojistné po odečtení správní nákladů je použito na spořící složku. - rizikové pojištění pojištění pojištění ELÁN: Sjednávají externí finanční poradci. Komerční pojišťovna může po ocenění zdravotního stavu navýšit původní pojistné, vyloučit některá rizika nebo diagnózu. Dle pojistných podmínek pojistitel neplní v případě, že škodná událost vznikne na základě kolapsu, epileptických nebo jiných záchvatů. V tomto případě nevzniká nárok na pojistné plnění. - rizikové pojištění pojištění pojištění Moudré: Sjednávají externí finanční poradci Modré pyramidy stavební spořitelny. Komerční pojišťovna může po ocenění zdravotního stavu navýšit původní pojistné, vyloučit některá rizika nebo diagnozu. Dle pojistných podmínek pojistitel neplní v případě, že škodná událost vznikne na základě kolapsu, epileptických nebo jiných záchvatů. V tomto případě nevzniká nárok na pojistné plnění. - cestovní pojištění: Dle pojistných podmínek není pojistitel povinnen plnit v případě, že léčebná péče souvisí se zdravotním stavem, onemocněním či úrazem, kterými pojištěný trpěl nebo o nich věděl 6 měsíců před počátkem pojištění. Dále je pojištěný povinen v případě jakýchkoli potíží konzultovat před cestou do zahraničí svůj zdravotní stav, dbát pokynů lékaře.


Co se týká cestovního pojištění, tak v souvislosti s epilepsií musím upozornit na tyto výluky z pojištění dle Pojistných podmínek pro cestovní pojištění: část II. – ZPP pro pojištění léčebných výloh v zahraničí, článek 4, odst. 4. 2. 3 léčení, lékařský převoz nebo repatriace v souvislosti s chronickým onemocněním pojištěného nebo jeho komplikacemi. Za chronické onemocnění je považována pomalu se rozvíjející nemoc (včetně poúrazových stavů), která existovala před počátkem pojištění a nebyla v té době stabilizována, tj. vyžadovala během předchozích 12 měsíců hospitalizaci nebo došlo k jejímu zhoršení či změně léčebných postupů nebo užívání léků. a část III. – ZPP pro úrazové pojištění, článek 3, odst. 3. 2. 7 úraz, k němuž došlo v důsledku epileptického záchvatu Na všechny ostatní případy by se samozřejmě pojištění vztahovalo.


Náš produkt Rizikového životního pojištění nabízí možnost pojistit i klienty s epilepsií, jak na smrt, úrazové pojištění, hospitalizaci či pracovní neschopnost. K posouzení je však nutná zpráva z neurologie, jak je klient kompenzován, kolik má do roka záchvatů, či o jaký typ epilepsie se jedná. Podle posouzení rizika je klient pojištěn bez omezení a nebo s omezením.


Pojišťovna VZP, a.s., (dále PVZP) je komerční pojišťovnou, která se řídí zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění. Zákon o pojistné smlouvě v ust. § 2, resp. § 3 písm. a) jasně definuje, že v pojistné smlouvě se pojišťovna zavazuje poskytnout pojistné plnění v případě vzniku nahodilé události v době trvání pojištění, přičemž nahodilou událostí je skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejích vzniku. Konkrétně to znamená, že i epileptik se u PVZP může komerčně pojistit, ale musí si být vědom výluk, kdy pojistné plnění poskytnuto nebude. Doporučujeme skutečně podrobné prostudování pojistných podmínek. Co se týká akutních stavů, tyto jsou řešeny individuálně případ od případu. Jednoznačně jsou zamítnuty situace, kdy klient porušil zásady režimových opatření epileptika a ty pak následně vedly ke komplikacím. Při cestách do zahraničí mj. nehradíme zapomenuté, ztracené ani došlé léky či kontrolní vyšetření k ověření stavu při stabilizovaném průběhu. Rozhodně je vhodné předem konzultovat s ošetřujícím lékařem plánovanou cestu a případně si nechat napsat do lékařské zprávy jeho stanovisko. V případě vzniku pojistné události v zahraničí by se měl každý klient vždy obrátit na asistenční službu Pojišťovny. Je to koneckonců i jedna z podmínek zakotvených ve smlouvě. PVZP nemá ve svém portfoliu žádný produkt, který by obecně umožňoval pojišťovat osoby se známým zdravotním problémem a navýšením pojistného garantoval poskytnutí pojistného plnění u událostí vzniklých právě v souvislosti s tímto onemocněním.


Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo nabízí pro své klienty cestovní pojištění. Toto cestovní pojištění může zahrnovat tato pojistná rizika: pojištění léčebných výloh, pojištění storna cesty, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité dovolené, pojištění cestovních zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu občana a úrazové pojištění. Cestovní pojištění nabízíme pro zeměpisnou oblast EVROPA - tzn. následující evropské státy a území:Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Srbsko a Černá Hora, , Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko (a Azory a Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (a Kanárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie (o. Man, Normanské o.) a dále tyto státy: Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko. Pojištěné, kteří mají zdravotní potíže - epilepsii - pojištění poskytujeme - ovšem vztahují se na ně výluky a to dle Všeobecnýchá pojistných podmínek pro cestovní pojištění VPP CEP 2011 - ČÁST II. Zvláštní ustanovení - ODDÍL A POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH - článek 4 Výluky z pojištění - bod 1. - odstavec c) - viz. Příloha. Výše sazby pojistného je pro všechny pojištěné osoby stejná, akorát je rozdělena na sazbu pro osoby do 18 let věku a nad 18 let věku.


Z hlediska úrazového pojištění (potažmo i životního a zdravotního pojištění) o přijetí do pojištění vždy rozhoduje aktuální zdravotní stav každého žadatele o pojištění a jeho posouzení na základě zdravotního dotazníku (popř. i výpisu ze zdravotní dokumentace). Z hlediska cestovního pojištění platí pro všechny pojištěné osoby standardní znění VPP tj. Všeobecných pojistných podmínek. Pojištění platí ve sjednaném územním rozsahu (buď Evropa+Středomoří dle VPP nebo celý svět) a pojistné se stanovuje na základě věku pojištěného, druhu pojištěné cesty (služební, turistická), územního rozsahu a rozsahu pojistného krytí.


V okamžiku, kdy chce klient sjednat pojistnou smlouvu - VŽDY vyplňujeme zdravotní dotazník na jehož základě může dojít k následujícím řešením: - klient bude přijat do pojištění bez jakéhokoliv omezení či přirážky - klient bude přijat do pojištění bez omezení ale s přirážkou pro rizikovost - klient bude přijat do pojištění s omezením (pojišťovna si určí max. výši pojistné částky) a smlouva bude s/bez přirážky - klient nebude do pojištění přijat pro vysokou rizikovost V každém z těchto případů se pojistná smlouva řídí pojistnými podmínkami (viz příloha), kde bohužel právě epilepsie je uvedena u úrazu ve výlukách. Výluka se konkrétně týká úrazu a hospitalizace úrazové k nimž došlo v důsledku epilepsie.


Obecně neplatí, že lidé trpící epilepsií jsou z pojištění vyloučeni a nemohou sjednat některý z typů životního pojištění. Každý případ žadatele o pojištění je však posuzován individuálně a dle aktuálního zdravotního stavu mohou být tito nemocní do pojištění přijati s výlukami či přirážkami, v některých závažných případech pak s určitým omezením tarifů bez oceňování zdravotního stavu. K posouzení možnosti sjednání pojištění je zapotřebí doložit aktuální lékařský nález od odborného lékaře (většinou z neurologie). Pokud byste měl zájem pojištění sjednat, nebo je někomu doporučit, navrhuji, aby se žadatelé raději obrátili na odborníka přímo z centrály Allianz, z úseku životního pjištění, který jim poskytne veškeré informace. Cestovní pojištění je bez příplatku, takže platí v zahraničí a vztahuje se na léčebné výlohy za úrazy, nebo onemocnění, které se Vám v zahraničí přihodí, pouze s výjimkou komplikaci, které by byly spojeny s již diagnostikovanou chronickou chorobou - tedy v tomto případě epilepsií. Takže jednoduše řečeno, pokud budete mít jakýkoliv jiný zdravotní problém - zlomenou nohu, sluneční alergii, žaludeční problémy, angínu..., pojišťovna uhradí náklady na ošetření, repatriaci..., tak jak je to v pojistných podmínkách.


Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group *v rámci své nabídky životního / úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci* (k cestovnímu pojištění budete informován kompetentním útvarem naší společnosti) *a priori neomezuje vstup klientů, kteří trpí epilepsií, do těchto pojištění*. Epilepsie jako taková není primárně vyloučena pro sjednání některého z uvedených pojištění. *Přijetí klienta do pojištění však záleží* na kompenzovanosti onemocnění a na stupni postižení. Diagnóza je oceňována individuálně v závislosti na věku klienta, stupni postižení a koexistenci psychiatrického onemocnění. *Z úrazového pojištění je však vyloučeno poskytnutí pojistného plnění za kolapsy, epileptické nebo jiné záchvaty a křeče*, které zachvátí celé tělo, *pokud tyto nevznikly výlučně v důsledku úrazu*. V takovém případě jde jednoznačně o projev nemoci (např. epilepsie, kterou klient před úrazem trpěl a která byla před úrazem diagnostikována) a z úrazového pojištění nelze plnit. Je-li příčinou epilepsie úraz, plní se pouze za tělesné poškození způsobené úrazem, např. po pádu na zem v důsledku epileptického záchvatu dojde k úrazu hlavy, zlomenině ruky apod., neplní se však za prodloužení léčení v důsledku epileptického záchvatu. Zanechá-li úraz trvalé následky, plní se jak za následky tělesného poškození (např. omezení hybnosti kloubu), tak za případné poškození mozku v důsledku vzniku sekundární epilepsie. Vždy však záleží na posouzení konkrétních okolností případu a na zdravotním stavu pojištěného před úrazem. Zhorší-li nebo projeví-li se (skrytá) nemoc (epilepsie, která nebyla diagnostikována) v důsledku úrazu, nelze za toto zhoršení nebo vznik epilepsie z úrazového pojištění plnit. *Územní platnost pojištění není omezena s výjimkou některých pojištění pro případ nemoci*(např. pojištění pro případ pracovní neschopnosti a pojištění pro případ ošetřování dítěte se vztahuje pouze na pojistné události, které nastanou na území České republiky, pojištění pro případ pobytu v nemocnici je omezeno na pojistné události, které nastanou na území států Evropské unie, Švýcarska, Norska a Islandu.


AXA životní pojišťovna nabízí: Investiční životní pojištění - Kumulativ Life Klasik pro případ smrti nebo dožití s volitelnou investiční strategií s běžně placeným pojistným. Věrnostní bonus vám budeme připisovat od 4. roku pojištění. Investiční životní pojištění Kumulativ Life Plus pro případ smrti nebo dožití s volitelnou investiční strategií s běžně placeným pojistným se zvýšeným prvním běžným pojistným (zvýšené o dvojnásobek ročního pojistného). Nárok na věrnostní bonus máte už od 1. roku pojištění, přičemž bonus za první 4 roky vám bude připsán ve 4. roce pojištění. S tímto pojištěním získáte přibližně o 15 % vyšší odkupní hodnotu na konci pojištění. Investiční životní pojištění Comfort Plus pro případ smrti nebo dožití s volitelnou investiční strategií s běžně placeným pojistným nebo jednorázovým pojistným, případně UŽP Garant s garantovaným výnosem 2,4 %. K investičnímu životnímu pojištění lze sjednat různá připojištění jako např. - pro případ smrti (následkem úrazu nebo nemoci) či dožití (v případě smrti je vyplacena pojistná částka anebo hodnota investice /vyšší částka/, v případě dožití se konce pojištění je vyplacena hodnota investice) - pro případ úrazů v rozsahu smrt následkem úrazu, trvalé tělesné poškození následkem úrazu, denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu denní odškodné vyjmenovaných drobných úrazů - pro případ úrazů a nemoci v rozsahu denní dávka při pobytu v nemocnici nebo denní dávka pro případ pracovní neschopnosti - pro případ invalidity v rozsahu roční důchod/penze pro případ invalidity, osvobození od placení pojistného v případě invalidity - pro případ závažných onemocnění Rizikové životní pojištění ACTIVELIFE pro případ nemocí a úrazů pro 1 až 8 osob. Slouží ke krytí různých pojistných rizik ve zvýšené míře - pro případ smrti - pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu - denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu - denní dávka při pobytu v nemocnici - pojištění rekonvalescence - pojištění chirurgického zákroku - pojištění pro případ závažných onemocnění - pro případ invalidity