Pojišťovny a epilepsie - Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Seznam článků

Děkujeme Vám za zájem o produkty naší společnosti. V současnosti klientům nabízíme produkty životního a úrazového pojištění. V cestovním pojištění nabízíme produkt Pojišťovny VZP, a.s. Dle našich pojistných podmínek pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění za kolapsy, epileptické nebo jiné záchvaty a křeče, které zachvátí celé tělo, pokud nevznikly výlučně následkem úrazu. Pojistné se stanoví u klientů individuálně - dle jejich zdravotního stavu. Územní platnost pojištění není omezena. V případě cestovního pojištění - konkrétně pojištění léčebných výloh - pokud měl pojištěný léky, popř. souhlas ošetřujícího lékaře s cestou, v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu i v případě chronického onemocnění (tj. takové onemocnění, které nastalo mimo dobu trvání pojištění , tj. před počátkem pojištění) bude pravděpodobně pojistná událost likvidní. Důležité je volat asistenční službu a řídit se jejich pokyny. U cestovního pojištění si pojištěný při sjednání volí územní platnost pojištění.